Lỡ cho mượn tên để đăng ký xe, giờ muốn rút lại phải kiện ra tòa. Người đứng tên giùm có thể phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị hại nếu người điều khiển xe gây ra tai nạn.