Ở hình thức dịch vụ tự phát này mà áp dụng những biện pháp hành chính cứng nhắc, thủ tục nhiêu khê, phiền hà, chuyện quản lý sẽ rất khó khăn. Chi tiết...