Âu cũng là chuyện thường tình trong xã hội, từ xưa đến nay và sau này vẫn thế. Có điều là nó xuất hiện đúng thời điểm báo giá, khi mà phần đông đang phải cắt giảm chi tiêu thì gây nóng mắt tí thôi.

Âu cũng là chuyện thường tình trong xã hội, từ xưa đến nay và sau này vẫn thế. Có điều là nó xuất hiện đúng thời điểm báo giá, khi mà phần đông đang phải cắt giảm chi tiêu thì gây nóng mắt tí thôi.