Nếu bạn đã thay đổi chương trình duyệt các tệp tin Multimedia mà vẫn không khắc phục được điều này, thì bây giờ bạn nên sử dụng chương trình CodecInstaller, để giúp cho máy tính của bạn không còn phải “kén” các tập tin Multimedia nữa.