Xếp lương viên chức ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật

Gốc
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Xếp lương viên chức ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Thông tư quy định rõ mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật. Theo đó, chức danh bảo vệ thực vật gồm: Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II - Mã số: V.03.01.01; Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III - Mã số: V.03.01.02; Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV - Mã số: V.03.01.03

Chức danh giám định thuốc bảo vệ thực vật gồm: Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng II - Mã số: V.03.02.04; Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III - Mã số: V.03.02.05; Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật hạng IV - Mã số: V.03.02.06

Chức danh kiểm nghiệm cây trồng gồm: Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II - Mã số: V.03.03.07; Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III - Mã số: V.03.03.08; Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV - Mã số V.03.03.09.

Về cách xếp lương, Thông tư nêu rõ, các chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, chức danh nghề nghiệp bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II, giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng II, kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38).

Chức danh nghề nghiệp bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III, giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng hạng III, kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV, kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật hạng IV, kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV được áp dụng hệ số lương viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2015.

Lan Phương

Share on Tumblr

Tin nóng

Tin mới