Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Chiều 8/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Tiểu ban Kinh...

14 liên quan

Chuẩn bị tốt nội dung phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Chuẩn bị tốt nội dung phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Thủ tướng đề nghị trên cơ sở kinh nghiệm quản lý, điều hành và các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương,...

14 liên quan

Chuẩn bị tốt nội dung phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Thủ tướng đề nghị trên cơ sở kinh nghiệm quản lý, điều hành và các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương,...

14 liên quan

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Chiều 8/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Tiểu ban Kinh...

14 liên quan

Nâng cao hiệu quả hoạt động các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Ngày 2/8, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng,...

14 liên quan