Xử lý 700/715 đơn khiếu kiện, khiếu nại liên quan tới Tăng Ni, tự viện gửi đến Giáo hội

Ban Kiểm soát & Ban Pháp chế Trung ương tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương (Thiền viện Quảng Đức, TP.HCM)

Giác Ngộ TV

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/video-xu-ly-700715-don-khieu-kien-khieu-nai-lien-quan-toi-tang-ni-tu-vien-gui-den-giao-hoi-post62799.html