Xử lý các vi phạm về tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố cáo tham nhũng?

Gốc
Hỏi: Xử lý các vi phạm về tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố cáo tham nhũng? * Nguyên tắc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng? * Việc bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái tiêu biểu trong khu bảo tồn biển? * Lập hồ sơ quản lý đối với đất bãi bồi ven sông, ven biển? * Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn? Mức hỗ trợ?

Hỏi: Xử lý các vi phạm về tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố cáo tham nhũng? * Nguyên tắc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng? * Việc bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái tiêu biểu trong khu bảo tồn biển? * Lập hồ sơ quản lý đối với đất bãi bồi ven sông, ven biển? * Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn? Mức hỗ trợ?

Các cơ quan trả lời

* Thanh tra Chính phủ: Theo Nghị định số 59 ngày 17-6-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, thì xử lý các vi phạm về tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố cáo: Người có trách nhiệm tiếp nhận tố cáo không tiếp nhận tố cáo, cố tình trì hoãn hoặc không chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Người có trách nhiệm giải quyết tố cáo không thụ lý tố cáo, không giải quyết tố cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật; nếu cố tình làm trái các quy định về tố cáo và xử lý tố cáo của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định này và pháp luật về tố cáo vì động cơ cá nhân thì bị coi là không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng và bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật

* Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Theo Nghị định số 51 ngày 14-5-2013 của Chính phủ Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, thì Nguyên tắc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng, gồm: Tiền lương đối với viên chức quản lý chuyên trách được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và có khống chế mức hưởng tối đa. Thù lao đối với viên chức quản lý không chuyên trách tại công ty được tính theo công việc và thời gian làm việc, nhưng không vượt quá 20% tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách; đối với viên chức quản lý được cử đại diện vốn góp ở nhiều công ty, doanh nghiệp khác thì khoản thù lao do công ty, doanh nghiệp khác trả được nộp về công ty để chi trả theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tối đa không vượt quá 50% mức tiền lương thực tế được hưởng tại công ty. Phần còn lại (nếu có) được hạch toán vào thu nhập khác của công ty. Quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý được xác định theo năm, tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động, do công ty xây dựng và trình chủ sở hữu phê duyệt. Hàng tháng, viên chức quản lý được tạm ứng bằng 80% của số tiền lương, thù lao tạm tính cho tháng đó; số 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm.

* Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Điều tra hiện trạng các hệ sinh thái (san hô, cỏ biển) trong khu bảo tồn, lập hồ sơ gốc để theo dõi sự biến động của các hệ sinh thái. Thu thập và lưu giữ thông tin về diễn biến hằng năm và nguyên nhân diễn biến về diện tích, chất lượng của các hệ sinh thái (san hô, cỏ biển). Xây dựng phương án, đề án để bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái đã mất hoặc đang bị suy thoái trong phạm vi khu bảo tồn. Kiểm tra, theo dõi, thúc đẩy thực hiện kế hoạch bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái (san hô, cỏ biển của khu bảo tồn).

* Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đối với đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển đã thống kê, kiểm kê, đo đạc, lập hồ sơ quản lý (kể cả trường hợp đã cấp giấy chứng nhận) thì UBND cấp huyện có trách nhiệm thống kê nguồn gốc để lập hồ sơ quản lý theo từng đối tượng sử dụng theo mẫu. Đối với đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất có mặt nước ven biển chưa thống kê, kiểm kê, đo đạc, lập hồ sơ quản lý thì UBND cấp huyện có trách nhiệm đo đạc, lập hồ sơ địa chính để quản lý đối với đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển chưa thống kê, đo đạc, lập hồ sơ quản lý thì UBND cấp huyện có trách nhiệm đo đạc, lập hồ sơ địa chính để quản lý đối với đất bãi bồi ven sông; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đo đạc, lập hồ sơ địa chính để quản lý đối với đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển. UBND cấp xã, các tổ chức, cá nhân đang quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển có trách nhiệm phối hợp cơ quan đo đạc hoàn thành việc đo đạc đất bãi bồi ven sông, ven biển. UBND cấp xã phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan bảo vệ đê điều, giao thông đường thủy, quốc phòng, an ninh để tổ chức cắm mốc làm cơ sở cho việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính.

* Bộ Tài chính: Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số: Đang học cấp trung học phổ thông tại trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) thuộc loại hình công lập. Bản thân, bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Do nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, nên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập. Đối với học sinh là người dân tộc Kinh: Ngoài các điều kiện quy định tại khoản trên còn phải thuộc hộ nghèo.

* Mức hỗ trợ tiền ăn: Mỗi tháng được hỗ trợ bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá chín tháng/năm học/học sinh. Hỗ trợ tiền nhà ở: Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá chín tháng/năm học/học sinh.

Tin nóng

Tin mới