Xử lý nhà, đất đang thuê của Công ty quản lý kinh doanh nhà

Gốc
ND - Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19-1-2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước; đối với việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất do các cơ quan, đơn vị, tổ chức đang thuê của Công ty quản lý kinh doanh nhà (QLKDN), Bộ Tài chính vừa có Công văn số 1994/BTC-QLCS hướng dẫn như sau:

Đối với nhà do các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội đang sử dụng thực hiện kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý và trình cấp có thẩm quyền theo quy định và thực hiện chuyển giao quyền quản lý từ Công ty QLKDN cho các đơn vị; Đối với nhà do doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp đang sử dụng nếu đã đầu tư, cải tạo, sửa chữa và đã hạch toán giá trị vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp, tổ chức thì thực hiện kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý và trình cấp có thẩm quyền theo quy định, nếu chưa đầu tư cải tạo, sửa chữa hoặc có đầu tư nhưng chưa hạch toán giá trị vào sổ sách kế toán của cơ quan thì Công ty QLKDN kê khai, lập phương án xử lý, sắp xếp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Tin nóng

Tin mới