(Tài chính) Ngày 26/8/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 516/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam, cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thắng – Phường Bến Nghé – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh).

Công ty thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2012 đã được soát xét và Nghị quyết Hội đồng quản trị về mức chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011 không đúng thời hạn theo quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Mục IV và Điểm 2.1 Khoản 2 mục IV, Điểm 2.1.1 Khoản 2 Mục II Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (nay là Khoản 2 Điều 10, Khoản 1.5 Điều 8 và Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

Theo ssc.gov.vn