Hỏi:

small_5941.jpg Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn có thể chênh lệch về ngày tháng trên liên 1 và liên 2 của một số hóa đơn thì bị xử phạt vi phạm ở mức độ nào? /STRONG> Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn có thể chênh lệch về ngày tháng trên liên 1 và liên 2 của một số hóa đơn thì bị xử phạt vi phạm ở mức độ nào? Trả lời: Tại điểm c Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP (4/11/2004) của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán quy định: “Phạt tiền từ 5 000 000 đồng đến 20 000 000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: ...c, Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh”. Trường hợp doanh nghiệp có hành vi lập hóa đơn chênh lệch về ngày tháng trên liên 2 và liên 2 của một số hóa đơn thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP nêu trên.