Từ chuyện "4 cực của Hà Nội ở đâu?", "Nguyễn Đình Thi viết kịch để ... trả nợ" đến khám phá thú vị của Nguyên Đại sứ Châu Âu Paul Trần Văn Thình về nét tương đồng giữa "Con Trâu" và người Việt Nam.