Xuân về ai nhớ "Trầu này trầu tính trầu tình"

Hanoinet - "Trầu này trầu tính trầu tình"… Lời hát ý tứ đó chỉ bộc lộ hết nghĩa khi xem các mẹ, các chị bổ cau.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=30&NewsId=34078