Xuất bản tập 7, Văn kiện Quốc hội toàn tập

Gốc
Giữa lúc nhân dân cả nước đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật vừa cho ra mắt bạn đọc Tập 7, Văn kiện Quốc hội toàn tập (quyển 1, quyển 2, quyển 3), bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và một số báo cáo chính của Hội đồng Bộ trưởng trình bày tại 11 kỳ họp của Quốc hội khóa VIII.

Quốc hội khóa VIII (1987 - 1992) hoạt động trong bối cảnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã và đang giành được những thành tựu quan trọng. Thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12-1986) đề ra và được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6-1991) tổng kết và khẳng định tiếp tục, đất nước ta đã có nhiều thay đổi, phát triển trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nền kinh tế có những tiến bộ rõ rệt về sản xuất lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. Từ chỗ thiếu ăn triền miên, phải nhập khẩu gạo, chúng ta đã vươn lên đáp ứng được nhu cầu lương thực trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và cải thiện cán cân xuất, nhập khẩu. Hàng tiêu dùng tương đối dồi dào, đa dạng và lưu thông thuận lợi. Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh. Kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã bước đầu hình thành. Nguồn lực sản xuất của xã hội được huy động tốt hơn, tốc độ lạm phát được kiềm chế. Quyền dân chủ của nhân dân ngày càng được phát huy. Quốc phòng và an ninh quốc gia được bảo đảm. Quan hệ quốc tế được mở rộng, tạo ra môi trường thuận lợi để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, đất nước ta vẫn đứng trước những khó khăn rất lớn, chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. Nhiều vấn đề xã hội nóng bỏng chưa được giải quyết... Trong bối cảnh nói trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội khóa VIII đã từng bước đổi mới trên các lĩnh vực hoạt động và có những đóng góp tích cực vào tiến trình đổi mới chung của đất nước. Về công tác lập pháp: Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Đây là đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất của Nhà nước ta, nhằm thể chế hóa đường lối đổi mới do Đại hội lần thứ VII của Đảng đề ra trong 'Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội' và 'Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000', phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới. Quốc hội đã thông qua 31 luật, bộ luật: Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Hàng hải, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, v.v. và 60 Nghị quyết. Trong nhiệm kỳ này, Hội đồng Nhà nước đã xem xét, thông qua 43 pháp lệnh: Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam, Pháp lệnh về lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam, Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Pháp lệnh về tài nguyên khoáng sản, Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân, v.v. Về công tác giám sát: Quốc hội đã thực hiện quyền giám sát tối cao đối với việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội được cải tiến một bước. Hội đồng dân tộc và các Ủy ban thường trực của Quốc hội đã tăng cường hoạt động giám sát để xây dựng các bản thuyết trình tại các kỳ họp Quốc hội và đề xuất kiến nghị trình Hội đồng Nhà nước. Về công tác quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước : Quốc hội đã xem xét, quyết định hai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1986 - 1990 và 1991 - 1995; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm từ năm 1988 đến năm 1992; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước từ năm 1986 đến năm 1990, v.v. Trong Tập 7, Văn kiện Quốc hội toàn tập có một số văn kiện đáng chú ý như: Các bài phát biểu của Tổng Bí thư Đỗ Mười tại các kỳ họp thứ 9, 11 của Quốc hội khóa VIII; Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa Lời nói đầu của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980; Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kết luận của Quốc hội về Đề án đổi mới hệ thống thuế của nước ta, v.v. Có thể nói việc ấn hành Tập 7, Văn kiện Quốc hội toàn tập có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền quá trình phát triển của Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; giúp cho mọi cử tri càng nhận thức rõ nghĩa vụ và quyền lợi của mình để hăng hái tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tới đây.

Tin nóng

Tin mới