Xuất khẩu Hà Nội đạt kim ngạch 440 triệu USD, giảm 3%

Hanoinet - Theo số liệu của Cục Thống kê TP, trong tháng 1-2009, kim ngạch xuất khẩu (XK) của Hà Nội đạt 440 triệu USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2008, nhưng giảm 3% so với tháng 12/2008.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=127613