Có nên lấy ngân sách để kinh doanh và ai không... hài lòng trong vụ di chuyển tiền này?...