Đà tuột dốc của Yahoo đã giảm hẳn sau mấy tháng ông chủ đích thực tại đây, Jerry Yang, về trị vì để khôi phục đế chế do chính mình tạo ra.