Yêu cầu báo cáo hiện trạng tài sản từ các nguồn tài trợ phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Sở Y tế, Sở Tài chính; các sở-ban-ngành; UBND TP Thủ Đức và các quận huyện về việc quản lý, sử dụng tài sản phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, đối với tài sản do các cơ quan, đơn vị thực hiện mua sắm, giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, sử dụng chặt chẽ tài sản phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiêu chuẩn định mức và thực hiện hạch toán kế toán theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

Đối với tài sản tiếp nhận từ ủng hộ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo đầy đủ, chi tiết tình hình tiếp nhận, phân phối, quản lý, sử dụng tài sản phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 gửi về Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng ủng hộ chống dịch Covid-19 để làm cơ sở báo cáo chung về tình hình và kết quả vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện theo chế độ quy định.

Sau khi TPHCM công bố hết dịch hoặc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổng kết công tác, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân bổ sử dụng có trách nhiệm phối hợp với Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng ủng hộ chống dịch Covid-19 kiểm kê, xây dựng phương án sắp xếp, sử dụng tài sản đã tiếp nhận để đề xuất phân bổ, điều chuyển cho các đơn vị thuộc thành phố quản lý, sử dụng, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiêu chuẩn định mức; đồng thời thực hiện báo cáo theo quy định.

UBND TPHCM giao Sở Y tế phối hợp với Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối tiến, hàng ủng hộ chống dịch Covid-19 và các đơn vị có liên quan thực hiện báo cáo hiện trạng tình hình quản lý, sử dụng tài sản (máy móc, trang thiết bị y tế,...) từ các nguồn tài trợ, viện trợ, trao tặng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố theo đề nghị của Bộ Y tế.

THÀNH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//yeu-cau-bao-cao-hien-trang-tai-san-tu-cac-nguon-tai-tro-phuc-vu-phong-chong-dich-covid19-830822.html