(PL)- Ngày 14-10, Bộ Xây dựng đã có Công văn 2239 yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố báo cáo về công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Công văn này nêu rõ các sở cần báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chính sách về quản lý nhà ở, nhà công sở, thị trường bất động sản và công tác phát triển nhà ở khu vực đô thị, nông thôn năm 2009. Trong nội dung báo cáo phải tổng hợp số liệu tình hình phát triển nhà ở năm 2009 và kế hoạch thực hiện năm 2010; nêu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất... Kết quả trên gửi về Bộ trước ngày 30-10.