Các sản phẩm sữa chứa melamine của Hà Nội Milk và sữa Trung Quốc được mang đi tiêu thụ tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.