Trong bối cảnh như hiện nay, chúng tôi thật không biết phải tin vào những sản phẩm như thế nào nữa. Tôi đang sử dụng sản phẩm sữa trà Đại chúng Tianshi và con tôi cũng đang sử dụng sản phẩm Sữa trà Nhi đồng Tianshi.