Theo giải trình của TDC, lợi nhuận tăng trưởng mạnh vào quý III chủ yếu nhờ mảng kinh doanh bất động sản và kinh doanh thương mại.

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ( TDC ) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng năm 2011.

9 tháng đầu năm, TDC đạt 1.053 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Khoản thu này cao gấp đôi mức 513,5 tỷ đồng cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp, nhờ đó, cũng đạt 168,98 tỷ đồng-gần gấp đôi mức 85,76 tỷ đồng cùng kỳ.

LNST 9 tháng đạt 101,31 tỷ đồng trong đó phần LNST thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 100,58 tỷ đồng, tăng 71,81% so với 9 tháng đầu năm 2010.

Theo giải trình của TDC, lợi nhuận tăng trưởng mạnh vào quý III chủ yếu nhờ mảng kinh doanh bất động sản và kinh doanh thương mại.