Lần đầu tiên ngọn đuốc Olympic sẽ đi qua lãnh thổ Việt Nam, và cơ hội tham gia rước đuốc đang dành cho tất cả mọi người...