Hanoinet - Dự án xây dựng Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản tiến sỹ Việt Nam do các giáo sư tiến sỹ hàng đầu của Việt Nam đứng ra phụ trách chuyên môn và cố vấn, bắt đầu khởi động.