Năm trận đơn đấu đỉnh cao, uy trấn thiên hạ, trận thứ nhất xứng danh kinh điển

Năm trận đơn đấu đỉnh cao, uy trấn thiên hạ, trận thứ nhất xứng danh kinh điển

Mặc dù thời kỳ Tam Quốc hai bên giao chiến chủ yếu dựa vào bĩnh sĩ và trang bị, nhưng những màn đơn đấu giữa...

164 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Chuyện khôi hài, bỏ mạng vì chủ soái tiến cử bừa

Tam quốc diễn nghĩa: Chuyện khôi hài, bỏ mạng vì chủ soái tiến cử bừa

Tiến cử nhân tài là một việc nên làm, nhưng tiến cử bừa có thể dẫn đến tác dụng ngược lại. Trong Tam quốc...

3 liên quan

5 trận đơn đấu đỉnh cao, uy trấn thiên hạ trong Tam Quốc
5 trận đơn đấu đỉnh cao, uy trấn thiên hạ trong Tam Quốc - Ảnh 1
5 trận đơn đấu đỉnh cao, uy trấn thiên hạ trong Tam Quốc - Ảnh 2
5 trận đơn đấu đỉnh cao, uy trấn thiên hạ trong Tam Quốc - Ảnh 3

5 trận đơn đấu đỉnh cao, uy trấn thiên hạ trong Tam Quốc

Mặc dù thời kỳ Tam Quốc hai bên giao chiến chủ yếu dựa vào bĩnh sĩ và trang bị, nhưng những màn đơn đấu giữa...

164 liên quan

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Năm trận đơn đấu đỉnh cao, uy trấn thiên hạ, trận thứ nhất xứng danh kinh điển

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Năm trận đơn đấu đỉnh cao, uy trấn thiên hạ, trận thứ nhất xứng danh kinh điển

Mặc dù thời kỳ Tam Quốc hai bên giao chiến chủ yếu dựa vào bĩnh sĩ và trang bị, nhưng những màn đơn đấu giữa...

164 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Bốn mãnh tướng của Đổng Trác khiến Tào Tháo e sợ

Không chỉ nắm trong tay đội quân dũng mãnh mà dưới trướng của Đổng Trác còn có những mãnh tướng khiến quân...

2 liên quan