Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội

Thực tiễn mới đặt ra những khó khăn, thách thức đòi hỏi công tác tuyên truyền phải không ngừng đổi mới về...

93 liên quan

Friedrich Engels - người đặt nền móng cho lý luận quân sự của giai cấp vô sản

Friedrich Engels - người đặt nền móng cho lý luận quân sự của giai cấp vô sản

Friedrich Engels một trong những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học, có những cống hiến vô giá...

Gieo rắc sự hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng - Một thủ đoạn nguy hiểm

Gieo rắc sự hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng - Một thủ đoạn nguy hiểm

Cũng như trước mỗi sự kiện lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW,...

125 liên quan

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

Hiện nay, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội ở nước ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng...

65 liên quan

Phòng, chống bệnh lười biếng

Phòng, chống bệnh lười biếng

Ngay từ những năm tháng đầu tiên khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm 'Công...

1 liên quan

Củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong...

90 liên quan

Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí theo Di chúc

Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí theo Di chúc

Năm tháng trôi qua, những lời dạy, lời căn dặn của Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí vẫn...

61 liên quan

Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng trong Chiến dịch Bình Giã vào xây dựng quân đội giai đoạn hiện nay

Tinh thần quyết chiến, quyết thắng là truyền thống vẻ vang, được hun đúc, bồi đắp và phát huy trong suốt quá...

2 liên quan

Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác

Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác

Để xây dựng Đảng, theo Hồ Chí Minh, cũng như mọi công việc khác, 'thực hành dân chủ rộng rãi' là phương thuốc...

224 liên quan

Một vài ý kiến trao đổi về hoàn cảnh ra đời bài thơ 'Nguyên tiêu'

Một vài ý kiến trao đổi về hoàn cảnh ra đời bài thơ 'Nguyên tiêu'

Gần đây, tình cờ tôi đọc trên Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 1 (281) năm 2019 – Xuân Kỷ Hợi có bài viết 'Bác...

Đổi mới, hội nhập và phát triển theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đổi mới, hội nhập và phát triển theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng vào đổi mới, hội nhập, phát triển đem lại cho Đảng ta những chỉ dẫn vô cùng...

71 liên quan

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

Trong hệ thống di sản tinh thần vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho muôn đời sau, tư tưởng của Người...

71 liên quan

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân giai đoạn hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới cán bộ. Người khẳng định: 'Cán bộ là cái gốc của mọi công...

199 liên quan

Từ bài báo 'Dân vận'của Bác 70 năm trước đến công tác dân vận hiện nay

Từ bài báo 'Dân vận'của Bác 70 năm trước đến công tác dân vận hiện nay

Ngày 15-10-1949, với bút danh X.Y.Z., Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo 'Dân vận' đăng trên báo Sự Thật....

32 liên quan

Kết tinh truyền thống dân tộc và tinh hoa thời đại về vai trò của nhân dân *

Kết tinh truyền thống dân tộc và tinh hoa thời đại về vai trò của nhân dân *

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019) và 70 năm tác phẩm...

32 liên quan

Kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, nhân dân ta lựa chọn và...

71 liên quan

'Dân vận' - một bài viết còn vẹn nguyên giá trị thời sự về lý luận và thực tiễn

'Dân vận' - một bài viết còn vẹn nguyên giá trị thời sự về lý luận và thực tiễn

32 liên quan

Mấy vấn đề trao đổi về Trần Hoằng Nghị *

trân trọng giới thiệu bài viết của Nhà nghiên cứu sử học Đặng Hùng nhân hội thảo khoa nhọc về Trần Hoàng Nghị.

Trọn đời vâng lệnh quốc dân, vì nước, vì dân

Trọn đời vâng lệnh quốc dân, vì nước, vì dân

Viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh bao nhiêu cũng chưa đủ, chưa thấu hết những giá trị tưtưởng vượt thời đại của...

10 liên quan

Tìm hiểu và làm rõ những mâu thuẫn thiếu chính xác trong các tư liệu điền dã của cụ Dương Quảng Châu về Trần Hoàng Nghị*

Tìm hiểu và làm rõ những mâu thuẫn thiếu chính xác trong các tư liệu điền dã của cụ Dương Quảng Châu về Trần Hoàng Nghị*

Muốn làm rõ vấn đề này cần đi sâu tìm hiểu những tài liệu đã được công bố hoặc những di cảo bản thảo của cụ...

Doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp nhận diện điểm mạnh, điểm yếu

Doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp nhận diện điểm mạnh, điểm yếu

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp cần quan tâm đúng mức đến quản lý phát triển chương trình đào tạo với sự tham...

91 liên quan

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một đòi hỏi cấp thiết, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của công...

71 liên quan

Cán bộ tuyên giáo tự làm công tác tư tưởng cho mình

Cán bộ tuyên giáo tự làm công tác tư tưởng cho mình

Một trong những nhiệm vụ của cán bộ tuyên giáo là làm công tác tư tưởng cho mọi người. Nhưng trong mỗi giai...

24 liên quan

Thực hiện Di chúc của Bác gắn với trách nhiệm nêu gương

Thực hiện Di chúc của Bác gắn với trách nhiệm nêu gương

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, là lực...

150 liên quan

Từ rút gọn & rút gọn từ
Từ rút gọn & rút gọn từ - Ảnh 1
Từ rút gọn & rút gọn từ - Ảnh 2
Từ rút gọn & rút gọn từ - Ảnh 3

Từ rút gọn & rút gọn từ

Có một lần, trong một cuộc hội thảo quốc gia tổ chức tại Sầm Sơn (Thanh Hóa), chúng tôi nghe vài tác giả sau...

Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về giá trị con người Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về giá trị con người Việt Nam

Trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng, Người đã đưa ra một hệ thống quan điểm toàn...

1 liên quan

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh hành động phụng sự Tổ quốc, nhân dân

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh hành động phụng sự Tổ quốc, nhân dân

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh cả cuộc đời của Bác, đúc kết tư tưởng, đạo đức, nhân cách,...

22 liên quan

Muôn vàn tình yêu thương của Bác

Muôn vàn tình yêu thương của Bác

Lời cuối cùng trong bản Di chúc có lẽ là tình cảm lắng đọng, gây xúc động mạnh nhất về tấm lòng của Bác đối...

76 liên quan

Khắc ghi lời Bác về dạy cán bộ và dùng cán bộ

Trong các bài viết, nói chuyện, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc đến vai trò của cán bộ và việc đào tạo, huấn...

22 liên quan

Thực hiện đoàn kết thống nhất trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện đoàn kết thống nhất trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong di sản lý luận của mình, Hồ Chí Minh có hàng trăm bài nói và viết về đoàn kết. Trong Di chúc, vấn đề...

8 liên quan

Đến năm 2045 chúng ta sẽ như thế nào?

Đến năm 2045 chúng ta sẽ như thế nào?

) - Cháu nội tôi sinh năm 2012, đến năm 2045, sẽ bước vào tuổi 33, còn cháu cố tôi (con của cháu ngoại chị...

Đảng lãnh đạo công tác thanh tra trong xây dựng và bảo vệ chính quyền Cách mạng thời đoạn 1945 -1946

Đảng lãnh đạo công tác thanh tra trong xây dựng và bảo vệ chính quyền Cách mạng thời đoạn 1945 -1946

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách...

42 liên quan

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sự kết tinh trí tuệ của một nhà tư tưởng lỗi lạc

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sự kết tinh trí tuệ của một nhà tư tưởng lỗi lạc

Năm mươi năm đã trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta về với 'thế giới người hiền',...

126 liên quan

Đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Thanh Hóa trở nên 'tỉnh kiểu mẫu'

Đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Thanh Hóa trở nên 'tỉnh kiểu mẫu'

Vậy mà đã 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của dân tộc ta và Đảng ta...

Những vấn đề về văn hóa và phát triển văn hóa theo Di chúc Bác Hồ

Những vấn đề về văn hóa và phát triển văn hóa theo Di chúc Bác Hồ

50 năm qua, Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù như Người tự nhận chỉ là 'mấy lời... phòng khi đi gặp...

126 liên quan

Tự do - tư tưởng chủ đạo của Tuyên ngôn độc lập năm 1945

Tự do - tư tưởng chủ đạo của Tuyên ngôn độc lập năm 1945

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyền con người, quyền tự do bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân...

1 liên quan

Tư tưởng khoan dung Hồ Chí Minh trong đạo đức

Tư tưởng khoan dung Hồ Chí Minh trong đạo đức

Bản tính khoan dung, nhân ái và sự kế thừa truyền thống nhân nghĩa trong văn hóa dân tộc và chủ nghĩa nhân...

71 liên quan

Nhận thức sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Quân đội và Công an

Nhận thức sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Quân đội và Công an

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những tư tưởng sâu sắc, toàn diện về công an nhân dân và quân đội nhân dân...

29 liên quan

Sức sống của văn hóa khoan dung thời thịnh Trần

Sức sống của văn hóa khoan dung thời thịnh Trần

Khoan dung là khái niệm xuất hiện khá sớm trong văn hóa Á Đông. Theo một số tài liệu, thuật ngữ này được bàn...

1 liên quan

Về phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc lịch sử

Về phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc lịch sử

Nhà báo nổi tiếng Australia U.Bơcset đã từng nhận xét: 'Nét điển hình ở Hồ Chí Minh là chỉ với một vài từ...

4 liên quan

Di chúc - Lời dặn dò thiêng liêng cho sự nghiệp của dân tộc

Di chúc - Lời dặn dò thiêng liêng cho sự nghiệp của dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã dành cả cuộc đời chiến...

131 liên quan

Muôn vàn tình yêu thương con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc

Muôn vàn tình yêu thương con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc

Trong hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng...

4 liên quan

Giữ gìn kỷ luật của đảng theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giữ gìn kỷ luật của đảng theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức được Hồ Chí Minh quan tâm từ sớm và thường xuyên, đặc biệt ở tác phẩm cuối...

4 liên quan

Học Bác, xây dựng đạo đức người làm báo Việt Nam

Học Bác, xây dựng đạo đức người làm báo Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là nhà báo lỗi lạc của nền báo...

8 liên quan