Tình báo phải dựa vào dân - Bài học từ truyền thống 75 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của Tình báo CAND

Tình báo phải dựa vào dân - Bài học từ truyền thống 75 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của Tình báo CAND

Ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập 'Việt Nam Công an Công vụ', trong đó hoạt động...

2 liên quan

Bài 2: Phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bài 2: Phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

'Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' là dịp để cán bộ, Nhân dân ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc,...

3 liên quan

Học tập tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đã hơn 50 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tấm gương, di sản mà Người để lại cho...

83 liên quan

Tinh thần trách nhiệm (*)

Hiện nay, phong trào tự phê bình và phê bình đang mở rộng ở nhiều nơi. Đó là một bước tiến đáng mừng. Nhưng...

1 liên quan

Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTT, góp phần giải phóng miền Nam

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng CAND đã thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ...

6 liên quan

Tạo bước đột phá trong xây dựng văn hóa, con người ở nước ta hiện nay

Việc giáo dục các giá trị truyền thống sẽ góp phần quan trọng cho sự phát triển đất nước hiện nay. Kinh...

Bác Hồ dạy về nâng cao tinh thần, trách nhiệm

Trách nhiệm của cán bộ, công chức trong nền công vụ của một quốc gia thường thể hiện ở việc họ tự ý thức về...

1 liên quan

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sáng mãi trong lòng dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, chiến sĩ lỗi lạc của phong...

30 liên quan

Di chúc – Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá kết tinh tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, nhân...

Đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ 'làm cán bộ tức là suốt đời làm đày tớ trung thành của nhân dân. Mấy chữ a,b,c...