Xuất bản Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tài liệu phục vụ công tác bầu cử

Xuất bản Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tài liệu phục vụ công tác bầu cử

NXB Chính trị quốc gia Sự Thật vừa xuất bản văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và...

3 liên quan

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư

Sáng 31-1-2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ...

30 liên quan

Điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 5-1, thừa lệnh của Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng...

450 liên quan

Tự hào về truyền thống vẻ vang, tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ các cơ quan lãnh đạo của Ðảng (*)

Bài phát biểu của đồng chí NGUYỄN VĂN NÊNBí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng tại lễ kỷ niệm

4 liên quan

Ðại hội Ðảng bộ Văn phòng Trung ương Ðảng

Ngày 11-9, tại Hà Nội, Ðảng bộ Văn phòng Trung ương Ðảng tổ chức Ðại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Dự...

120 liên quan

Bộ Chính trị làm việc (tuần đầu, đợt 2) về chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16-6-2020 của Bộ Chính trị, từ ngày 17 đến 22-8 (tuần đầu, đợt 2), Bộ...

7185 liên quan

Nam Định: Khánh thành Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh

Nam Định: Khánh thành Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh

Ngày 2/2, tại thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành...

1 liên quan

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020

LTS - Ngày 10-12, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chỉ...

18 liên quan